1. MINNELIJKE INVORDERING 2. GERECHTELIJKE INVORDERING 3. ADVOCATEN – CONFRATERS – OPDRACHTGEVERS 4. VASTSTELLINGEN – VERKOPINGEN 5. RAPPORTERING  
 
MINNELIJKE INVORDERING

Vroeg of laat heeft elk bedrijf welke goederen of diensten levert te maken met onbetaalde vorderingen. Ook particulieren kunnen hiermee geconfronteerd worden zoals bijvoorbeeld achterstallige huurgelden. Eenieder zal dit eerst zelf trachten op te lossen. Echter zal dit niet steeds tot het beoogde resultaat leiden. Vanaf dit stadium kan Gerechtsdeurwaarderskantoor Anné-Otten t U reeds bijstaan om dit op te lossen. Een minnelijke aanpak heeft het voordeel om kostenbesparend te zijn voor zowel aanleggende als verwerende partij. In geval van B2B zijn de tarieven volgens K.B. 76 van toepassing en ten laste van de verwerende partij. In geval van B2C is de wet "bescherming op consumentenkrediet" van toepassing en zijn er derhalve geen kosten ten laste van de verwerende partij.

Onze taken gaan van het versturen van één of meerdere aanmaningen (volgens de wensen van de aanlegger), het bespreken van afbetalingsfaciliteiten en de naleving ervan opvolgen, bemiddeling tussen beide partijen. Diverse mogelijkheden worden ter beschikking gesteld van de verwerende partij om ons te contacteren (telefoon, fax, debiteurenweb, mail, loket, website) dit met het oog om de afstand tussen de Studie en de verweerder tot een minimum te herleiden.

De sociale rol van de Gerechtsdeurwaarder met het oog op een maximale recuperatie staat centraal in dit stadium.

In een aantal gevallen zal deze minnelijke aanpak echter niet kunnen leiden hebben tot een volledige aanzuivering. In dergelijke gevallen zullen wij onze juridische taken opnemen na overleg met onze klant.
 
 
GERECHTELIJKE INVORDERING

In een aantal gevallen zal een minnelijke procedure niet kunnen leiden hebben tot het oplossen van het probleem en zal er derhalve niets anders op zitten dan een gerechtelijk procedure op te starten.

De te volgen procedures zullen niet identiek verlopen afhankelijk dat het een B2C dossier of B2B dossier betreft.

De eerste stap van de procedure in geval van een B2C dossier zal de dagvaarding zijn ter bekomen van een vonnis, arrest.

Sinds de invoering van de nieuwe potpourriwet bestaat er voor B2B dossiers de I.O.S-procedure. Voor meer informatie hieromtrent, klik hier . Indien deze procedure niet tot een titel heeft kunnen leiden, zal er eveneens overgegaan worden tot dagvaarding.

Bij de dagvaarding wordt U officieel uitgenodigd om te verschijnen voor de bevoegde rechtbank om Uw belangen te verdedigen. De rechter zal standpunt innemen en een uitspraak doen. Deze beslissing wordt weergegeven in een vonnis of een arrest.

Eenmaal de titel bekomen zal de Gerechtsdeurwaarder deze betekenen zodat de partij welke in het ongelijk werd gestel hiervan op de hoogte wordt gebracht.

Indien er in dit stadium nog steeds geen regeling wordt bekomen zal er aan de Gerechtsdeurwaarder niet anders op liggen dan tot uitvoering over te gaan.(betekening van exploot van bevel, uitvoerend roerend beslag , verkoop, uitvoerend beslag onder derden, dagvaarding in faling, buitenzetting)… Al deze door de wet ter beschikking gestelde daden hebben enkel tot doel deze zaak tot een goed einde te kunnen brengen en zo tot een regeling van het dossier te komen.

Deze diverse stappen in de procedure zijn onderhevig aan de tarieven vastgesteld bij K.B. 76. Deze kan U hier consulteren.

De Gerechtsdeurwaarder dient zich tijden de hele procedure te houden aan de deontologische code zodat de rechten van alle partijen gegarandeerd en gevrijwaard worden.

Belangrijk is te weten dat de verwerende partij ons op elk ogenblik kan contacteren om zijn zaak te regelen. Ook diverse betalings- en afbetalingsfaciliteiten, worden ter beschikking gesteld.

Wij staan ook steeds ter beschikking van zowel klant als verweerder om bepaalde stappen van de gevoerde procedure te verduidelijken.
 
ADVOCATEN – CONFRATERS - OPDRACHTGEVERS

U bent advocaat, confrater, opdrachtgever en wenst ons een dossier toe te vertrouwen voor één van Uw cliënten, gelieve ons dan te contacteren via deze link ( Vermeld steeds in het onderwerp “Nieuwe Opdracht – Dringend”), fax of telefoon.

U zal dan ook de mogelijkheid hebben om Uw dossier verder op te volgen via TagorWeb.

Hiervoor dient U ons te contacteren opdat wij U hier de nodige toegang toe kunnen verlenen.

Langs deze weg heeft U de mogelijkheid om zowel het financiële als het digitale dossier te raadplegen evenals het bekomen van geactualiseerde afrekeningen.

Ook de mogelijkheid om berichten te verzenden rechtstreeks naar het dossier is mogelijk.
 
VASTSTELLINGEN – UITZETTINGEN – VERKOPINGEN

Het takenpakket van de Gerechtsdeurwaarder is veel breder dan enkel het invorderen van schulden. Deze heeft ook een niet onbelangrijke taak bij het nagaan en vaststellen dat wedstrijden en kansspelen volgens de regels van de kunst verlopen.

Eveneens kan de Gerechtsdeurwaarder gelast worden bij vaststellingen. Deze kunnen van diverse aard zijn zoals in de bouwsector, namaak van goederen en aaneensluitend beslag dezer, plaatsbeschrijvingen, …. U kan hiervoor steeds beroep doen op Gerechtsdeurwaarderskantoor Anné-Otten na contactname met de Studie.

N.a.v. een gerechtelijke uitspraak kan eveneens overgegaan worden tot buitenzetting (uitzetting).

Voor zowel openbare als gerechtelijke verkopen kan ook steeds beroep gedaan worden op Gerechtsdeurwaarderskantoor Anné – Otten

Per gerechtelijk arrondisement beschikken de gerechtsdeurwaarders over één of meerdere veilingzalen. Klik hier voor meer informatie betreffende veilingzalen.

Voor meer details, stellen wij U voor ons schriftelijk of telefonisch te contacteren.
 
 
RAPPORTERING

Elke klant wenst klaarheid en inzicht te hebben in zijn dossier en dit in eender welk stadium.

Elk individueel dossier kan door de klant online worden geraadpleegd. Echter is het belangrijk, voor klanten die grote aantallen aanleveren, een totaalbeeld te krijgen van al zijn dossiers (evolutie, recuperatie, stadium,...) en dit a.d.h.v. rapportering.

Gezien elke klant zijn eigen prioriteiten heeft, zorgen wij er voor dat eenieder een op maat gemaakte rapportering kan bekomen. Deze rapporten kunnen via mail, op onze server of deze van de klant worden overgedragen.

Soms kan het voor klanten van belang zijn om een totaalbeeld te krijgen van het verloop en de evolutie van de aangeleverde dossiers. Elk dossier is apart raadpleegbaar maar in samenspraak met de klant, kan voorzien worden in de rapportering van al haar dossiers.